Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INTERBIKE, Centrum Rowerów Elektrycznych w Polsce

  Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem http://www.interbike.com.pl Sprzedawcą jest firma INTERBIKE Piotr Kropisz z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 493, 80-309 Gdańsk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 957-019-42-99, REGON: 192623380 .   Sposoby uzyskania kontaktu ze Sprzedawcą: - telefoniczny (możliwość płatności kurierowi przy odbiorze e-roweru)., pod numerami telefonu: 58-552-22-09 lub 603-156-343. - E-MAILEM, korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@interbike.com.pl

Definicje

 • 1.
 1. Regulamin– oznacza niniejszy regulamin.
 2. Nabywca– pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca lub zamierzająca dokonać Zamówienia.
 3. Przedsiębiorca– Nabywca zawierający Umowę Sprzedaży Produktów w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Produkty– rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Sprzedaży, wymienione i opisane na stronie: http://www,interbike.com.pl w chwili składania Zamówienia.
 5. Zamówienie– oświadczenie woli Nabywcy, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 6. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia przez Nabywcę w Sklepie Internetowym (złożenie oferty) i potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedawcę (przyjęcie oferty).
 7. Sklep Internetowy/Sklep– serwis internetowy dostępny na stronie http://www.interbike.com.pl, za pośrednictwem którego Nabywca może dokonać zakupu Produktów.
 8. Formularz Zamówienia– usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Nabywca może złożyć Zamówienie.
 9. Formularz Rejestracji– usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Nabywca, podając swoje dane osobowe, tworzy Konto Użytkownika, przy użyciu którego może składać Zamówienia, wyrażać opinie o Produktach zamieszczonych w Sklepie, a także śledzić status Zamówienia oraz przeglądać historię Zamówień.
 10. Dni robocze– wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w odrębnych przepisach.
 11. Konto Użytkownika– narzędzie dostępne w systemie Sklepu Internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające Nabywcy m.in. śledzenie etapów Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycji danych Nabywcy, itp.
 12. Użytkownik– Nabywca zarejestrowany na stronie internetowej Sklepu posiadający Konto Użytkownika.
 

Warunki ogólne

 • 2.
 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady działania Sklepu Internetowego Sprzedawcy oraz warunki zawierania i realizacji Umów Sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu z Nabywcami.
 2. Warunkiem złożenia przez Nabywcę Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień, a także wyrażenie przez Nabywcę zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 3. Regulamin jest częścią Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Wymagania techniczne korzystania z usług Sklepu Internetowego: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 oraz z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies.
 5. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Nabywców treści o charakterze bezprawnym.
 6. Wszystkie Produkty zamieszczone w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, posiadają wymagane atesty oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu zapłaty ceny przez Nabywcę.
 8. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy i ceny, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 9. Nabywca może skorzystać z dostępnej na stronie internetowej Sklepu opcji zapamiętania danych przez system w celu ułatwienia składania kolejnego Zamówienia, śledzenia etapów Zamówienia oraz przeglądania historii Zamówień. W tym celu Nabywca może utworzyć Konto Użytkownika.
 10. Utworzenie Konta Użytkownika wymaga dokonania rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. W celu dokonania rejestracji, należy wypełnić Formularz Rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie aktywnego adresu e-mail oraz hasła, a także danych kontaktowych Nabywcy (imienia lub nazwy firmy, nazwiska, adresu, numeru telefonu).
   

Składanie zamówień

 • 3.
Zamówienia można składać: A/ za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu pod adresem http://www.interbike.com.pl. B/ za pomocą informacji wysłanej przez e-mail na adres: biuro@interbike.com.pl C/ drogą telefoniczną na numery telefonów: 58-552-22-09 lub 603-156-343.   ad A:
 1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu należy skompletować Zamówienie, wybrać sposób dostarczenia Produktu oraz sposób zapłaty, wypełnić Formularz Zamówienia, zatwierdzić, a następnie przesłać Zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ. Naciśnięcie przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ oznacza złożenie przez Nabywcę Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 2. Nabywca Kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj do koszyka” Nabywca dokonuje wyboru Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu w chwili składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną. Po naciśnięciu przycisku „ZAMÓWIENIE” Nabywca wypełnia Formularz Zamówienia.
 3. W formularzu Zamówienia Nabywca wskazuje:
  1. model i ilość zamawianego Produktu,
  2. adres i sposób dostawy Produktu;
  3. sposób płatności.
 4. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia możliwe jest całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od następnego dnia roboczego.
 5. Nabywca wypełniający Formularz Zamówienia zobowiązany jest do podania prawdziwych danych adresowych, teleadresowych oraz adresów e-mail. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Nabywcę w Formularzu Zamówienia.
 6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.
 7. Dokumentem potwierdzającym zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu jest faktura VAT lub paragon. Nabywca składający Zamówienie upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
 8. Faktura VAT lub paragon są dostarczane Nabywcy wraz z zakupionym Produktem.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niepoprawności bądź nieaktualności danych podanych przez Nabywcę w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji, w szczególności wywołane podaniem błędnych danych kontaktowych Nabywcy lub adresu dostawy.
  ad B:   Zamówienie przez e-mail polega na przesłaniu wiadomości drogą e-mail na adres biuro@interbike.com.pl. W treści e-maila znajdzie się: odnośnik do produktu w sklepie internetowym www.interbike.com.pl lub jego dokładny opis, określony sposób płatności i dostawy, dane zamawiającego, czyli imię, nazwisko, ulica, nr lokalu/domu, kod pocztowy, miasto i numer telefonu. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże zamawiającego, jeżeli zostanie potwierdzona przez sklep internetowy www.interbike.com.pl. ad C: Zamówienia telefoniczne przyjmowane są pod numerami telefonów 58-552-22-09 i 603-156-343 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18. Zarówno przy zamówienia przez e-mail lub telefonicznie, całkowity koszt zamówienia uwzględniający opłaty spedycyjne, za formę płatności lub jakiekolwiek inne koszty zostanie podany przez sklep internetowy odpowiednio w zwrotnej wiadomości e-mail lub telefonicznie.  

Ceny Produktów i formy płatności

 • 4.
 1. Ceny wszystkich Produktów zamieszczonych w Sklepie Internetowym są wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT); jak również nie uwzględniają kosztów dostawy Produktów i dodatkowych kosztów wynikających z niektórych form płatności.
 2. Ceną wiążącą Sprzedawcę jest cena podana przy Produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Nabywcę.
 3. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz ewentualne dodatkowe koszty, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepuhttp://www.interbike.com.pl w trakcie modyfikacji i wdrażania składania Zamówienia, w tym bezpośrednio przed zatwierdzeniem i złożeniem przez Nabywcę Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje koszty, które Nabywca zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i ewentualnymi dodatkowymi kosztami.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów zamieszczonych w Sklepie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Zmiana ceny przez Sprzedawcę nie ma wpływu na cenę Produktów określonych w Zamówieniach złożonych przed zmianą ceny bądź odwołaniem akcji promocyjnej przez Sprzedawcę.
 5. Nabywcy przysługuje prawo wyboru następujących sposobów płatności za zakupiony Produkt:
  1. gotówką - przy odbiorze Produktu od kuriera (za pobraniem) bądź przy odbiorze Produktu w siedzibie Sprzedawcy;
  2. kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sprzedawcę.
  3. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 19 1030 0019 0109 8530 0011 2495.
 

Realizacja Zamówień i koszty dostawy

 • 5.
 1. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć dostarczenie zakupionego Produktu do Nabywcy.
 2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku wyboru przez Nabywcę sposobu płatności w formie przelewu bankowego (przedpłata) realizacja Zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. Zamówienia są realizowane najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę (zawarcia Umowy Sprzedaży) lub od momentu zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 5. Zakupione Produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres dostawy wskazany przez Nabywcę w Formularzu Zamówienia. Nabywca może również wybrać opcję osobistego odbioru zakupionych Produktów w siedzibie Sprzedawcy.
 6. Koszty dostawy Produktów wynoszą średnio ok. 45 zł za 1 karton. Trójkołowiec – 90 zł (przesyłka w dwóch kartonach).
Bezpłatna dostawa jest możliwa przy spełnieniu warunków wymienionych w § 4, pkt.5c (UWAGA).
 1. Dostawa Produktu zostanie zrealizowana pod warunkiem dostępności zamówionego Produktu w magazynie Sprzedawcy. O braku dostępności zamówionego Produktu Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Nabywcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Nabywcy, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej wskazany przez Nabywcę w Formularzu Zamówienia informację, jakie Produkty i w jakich terminach będą dostępne. Po otrzymaniu informacji Nabywca podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania w sprawie Zamówienia. Nabywca może:
  1. zrezygnować z realizacji Zamówienia na Produkty niedostępne w magazynie Sprzedawcy;
  2. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji całego Zamówienia;
  3. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację Zamówienia niedostępnych Produktów. W tej sytuacji dostawa zamówionych Produktów nastąpi w dwóch transzach: I transza - Produkty dostępne, II transza - Produkty niedostępne w magazynie Sprzedawcy w momencie złożenia Zamówienia.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt c) Nabywca zostanie obciążony kosztami dostawy wyłącznie I transzy Produktów.
   

Gwarancja i reklamacje

 • 6.
 1. Wszystkie Produkty zamieszczone w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję oraz instrukcję obsługi w języku polskim, która jest dostarczana wraz z Produktem.
 2. Produkty posiadają gwarancję producenta, Importera lub Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji opisane zostały w karcie gwarancyjnej.
 4. Dokumentem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest karta gwarancyjna wraz z dowodem potwierdzającym nabycie Produktu w Sklepie Internetowym, czyli paragon lub faktura VAT.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewłaściwym montażem oraz użytkowaniem zakupionego Produktu przez Nabywcę, jak również za uszkodzenia Produktu spowodowane dokonywaniem przez Nabywcę napraw i przeróbek.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Nabywcy Produktu bez wad fizycznych i prawnych.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę wad Produktu Nabywca może realizować uprawnienia wynikające z rękojmi określone w art. 559 i nast. Kodeksu cywilnego.
 8. Pierwszą informację dotyczącą reklamacji zakupionych Produktów należy składać telefonicznie pod nr 58-552-22-09 i 603-156-343 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@interbike.com.pl
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do problemów reklamacyjnych Nabywcy niezwłocznie i zadecyduje, czy konieczne jest przesłanie Produktu do Sprzedawcy (80% problemów reklamacyjnych zgłaszanych Sprzedawcy jest rozwiązywana poprzez rozmowę telefoniczną pomiędzy Nabywcą a serwisantem Sprzedawcy).
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko lub firmę Przedsiębiorcy, adres do korespondencji, numer telefonu, datę zawarcia Umowy Sprzedaży, model reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Nabywcy oraz preferowany przez Nabywcę sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W sytuacji, kiedy konieczne będzie dostarczenie reklamowanego Produktu do serwisu, należy do Produktu załączyć dowód jego zakupu (paragon lub fakturę VAT), oraz podbitą kartę gwarancyjną. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 1. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.
 3. Koszt naprawy oraz wymiany reklamowanego Produktu ponosi Sprzedawca.
 

Odstąpienie od umowy i zwrot należności

 • 7.
 1. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży i zwrotu nieużywanego Produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od objęcia Produktu w posiadanie przez Nabywcę lub wskazaną przez Nabywcę osobę trzecią inną niż przewoźnik;
 2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez Nabywcę i przesłanie go na adres Sprzedawcy.
 3. Do zachowania czternastodniowego terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 4. W przypadku skutecznego złożenia przez Nabywcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą, a to co strony sobie wzajemnie świadczyły podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Jeżeli Nabywca złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Nabywca zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy dostarczony Produkt nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie Produktu przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 6. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Produktu będące wynikiem korzystania z niego.
 7. Koszty odesłania zwróconego Produktu w przypadku odstąpienia przez Nabywcę od Umowy Sprzedaży obciążają Nabywcę.
 8. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu przez Nabywcę od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwróci Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Nabywcy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Nabywcę sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 9. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca niezwłocznie wystawi i prześle Nabywcy fakturę VAT korygującą, jeżeli została uprzednio wystawiona faktura na zakupiony Produkt.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania Produktu z powrotem i dokonania oględzin Produktu.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
   

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 • 8.
 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Nabywców w związku ze składanym Zamówieniem jest firma Interbike Piotr Kropisz z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzka 493.
 2. Wprowadzając dane osobowe w Formularzu Zamówienia Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Interbike Piotr Kropisz w celu realizacji Zamówienia.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) podawane przez Nabywcę dane osobowe są objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
 4. Dane osobowe Nabywcy wykorzystywane są w celu realizacji Zamówienia i mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Produktów do Nabywcy.
 5. Nabywca ma prawo wglądu do danych osobowych przekazanych Sprzedawcy w związku ze złożonym Zamówieniem oraz do ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • 9.
 1. Nabywcy będącemu konsumentem przysługują m.in. następujące możliwości pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Nabywca uprawniony jest do zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  2. Nabywca uprawniony jest do zwrócenia się do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w celu rozstrzygnięcia sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 2. Nabywca może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich).
 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
   

Postanowienia końcowe

 • 10.
 1. Postanowień określonych w § 7 Regulaminu nie stosuje się do Przedsiębiorców.
 2. Obecność produktu w cenniku Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności Produktu i możliwości realizacji Zamówienia.
 3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Produktu w Sklepie Internetowym. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas aktualizacji (np. cen, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie modyfikacji i wdrażania potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.
 4. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji Produktu zamieszczonych w Sklepie pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów części użytych w Produkcie.
 5. Ze względu na ciągłą rotację, poszerzanie i zmiany mające na celu podnoszenie jakości Produktów, firma Interbike traktuje ofertę internetową jako informację wstępną. Jednocześnie, mimo naszych najlepszych chęci, nie gwarantujemy, że na chwilę obecną nie nastąpiły zmiany w parametrach Produktów zmniejszających ich wartość i jakość, lub innych informacjach. W sprawie aktualnej oferty, prosimy o kontakt telefoniczny (możliwość płatności kurierowi przy odbiorze e-roweru).: 58 552 22 09, lub 603-156-343.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.
 7. Ewentualne pytania i skargi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@interbike.com.pl.
 8. Wszelkie spory związane ze stosowaniem Regulaminu oraz wykonaniem Umów Sprzedaży rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny, określony zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).
   

Sklep internetowy (możliwość zakupu on-line) jest w trakcie modyfikacji i wdrażania

W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (możliwość płatności kurierowi przy odbiorze e-roweru). Za utrudnienia przepraszamy.


E-mail: biuro@interbike.com.pl
tel/fax: 58-552-22-09
tel. kom.: 603-156-343